לקוח/ה יקר/ה אנו שמחים שבחרתם לבקר ולרכוש באתר האינטרנט המקוון למכירת מודלים תלת מימדיים של בית המקדש השני להרכבה עצמית ולימוד, בכתובת: WWW.HOLLYLAND.CO.IL להלן: “אתר האינטרנט”.

המודלים מיוצרים בישראל ע”י חברת פרינט תלת מימד בע”מ. המתמחה במידול והדפסות תלת מימד של מבנים, מוצרים ופתרונות.

אתר האינטרנט והפעילות המקוונת מתופעלת תחת השם/מיתוג: הולילנד – המופעל ע”י ‘קובי שדה יזמות ושיווק און ליין’, (להלן: הנהלת האתר). האתר מציע לכם נגישות לרכישה ישירה מהיצרן – מגוון רחב של מודלים תלת מימדיים להרכבה.

  1. זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה באתר האינטרנט:
    התנאים הבאים מגדירים את זכויות והתחייבויות הלקוח בעת הקניה באתר האינטרנט, אופן הרכישה, תנאי רכישה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, דרכי איסוף, באילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.

    על מנת להשתמש באתר עליך להיות בגיר (מעל גיל 18). שימוש באתר על ידי קטין מתחת לגיל 18 מותנה ומוגבל בהסכמת הוריו או אפוטרופוס חוקי.

הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה ובעיון, היות והוא מהווה הסכם מחייב בינו ובין הנהלת האתר. כדי לאשר את הסכמת הלקוח לתנאי השימוש והרכישה, עליו לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה ורק אז יוכל לעבור למסכי הרכישה. אם הלקוח אינו מסכים לתנאים הללו, לא יוכל לבצע קניות במסגרת אתר האינטרנו.

למרות זאת, הנהלת האתר תהה רשאית שלא לאפשר ללקוח ספציפי לרכוש מוצרים באתר ‘הולילנד’ באינטרנט – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הנהלת האתר לבטל זכאות הלקוח לבצע עסקאות באתר ‘הולילנד’ באינטרנט בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.1 אם פעל הלקוח בניגוד להוראות תקנון זה.
1.2 אם מסר הלקוח פרטים שגויים במתכוון.
1.3 אם ביצע הלקוח מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או במיזם האינטרנטי שלה או בישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של הנהלת האתר.
1.4 אם השתמש הלקוח באתר או בשרותיו לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
1.5 אם הפר הלקוח את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע האתר.
1.6 אם חייבים הלקוח כספים לחברה או לאיזו מחברות הקשורות עמה (לרבות חוב הנובע מקניה דרך האתר האינטרנטי) ולא פרעת את חובו, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
1.7 אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש או נתקבלה הודעת סירוב מחברת האשראי בדרך כלשהי.
1.8 כל סיבה סבירה אחרת אף אם נעשתה בתום לב.
1.9 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מתחייב לבצע פעולות באתר בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע ובחומרים שהתקבלו ללא אישור האתר, לא לעשות במוצרי האתר כל שימוש מסחרי ללא אישור מפורש בכתב, שלא לנצל לרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר כיאה לשימוש הוגן וראוי.
1.10 נפלה טעות חריגה בתיאור או תמונת מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את הנהלת האתר ו/או את הספקים.
1.11 אתר ‘הולילנד’ רשאי מעת לעת לשנות את דרכי זיהוי או להוסיף עליהן.

2 הליך רכישת מוצר באתר, מועדי אספקה ודרכי האיסוף:
2.1 טעויות מלאי עלולות לקרות, לפיכך, במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי על אף האמור באתר, יינתן ללקוח צפי לייצור המוצר למלאי והלקוח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את ההזמנה כמפורט בתקנון זה, או להזמין מוצר חלופי הקיים במלאי או להמתין להגעת המוצר למלאי, ואולם בכל מקרה לא תעמוד לו כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך.
על אף האמור, במקרה שיחסר מוצר במלאי תהא לחברה זכות לבטל את העסקה וכמובן להשיב ללקוח כספים ששילם, במידה וחוייב ולבטל את חיוביו ואולם לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך גם אם המוצר לא יחזור למלאי בעתיד.
2.2 איחור במועד אספקה, בין אם נגרם כתוצאה מכשלים בדואר או בחברת השליחויות או מכל סיבה שהיא, לא יקנה ללקוח כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט זכותו לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה.
2.3 לאחר ביצוע הרכישה באתר יקבל הלקוח אישור הזמנה ישירות למייל שהוזן באתר בעת הרכישה. אישור ההזמנה יכלול את פרטי ההזמנה, הסכום ששולם ופרטים נוספים.
2.4 עם הגעת ההזמנה למשרדי האתר, ההזמנה תועבר לנציג המטפל, במידה ויש צורך ביצירת קשר טלפוני לשם השלמת הרכישה ו/או תיאום שילוח או איסוף הפנייה תטופל ע”י נציג האתר או מי מטעמה תוך שני ימי עסקים ממועד הפניה.
2.5 הלקוח או מי מטעמו האוסף את המוצר יזדהו באמצעות תעודות זהות של הרוכש או אוסף המוצר וכן כרטיס האשראי שבאמצעותו התבצעה הרכישה. הלקוח או מי מטעמו המגיע לאסוף יחתמו על גבי מסמך המאשר את איסוף וקבלת הסחורה לשביעות רצונו ולאחר שבדקו את המוצר.
לא יתקבלו לאחר קבלת המשלוח טענות אודות פגמים במוצר ואשר היה ניתן לגלותם בבדיקה סבירה, זאת למעט פגם נסתר. בעת איסוף ההזמנה יקבל הלקוח את הדרישה לתשלום/קבלה על הקנייה המקורית המשוכה על שמו.
2.6 מובהר, כי ניתן להשלים רכישה המתבצעת באתר באמצעות פניה ישירה למוקד שירות הלקוחות ולמסור את פרטי אמצעי התשלום בעל-פה ולא להקלידם באתר, ואולם רכישה כאמור תחשב כרכישה דרך האתר לכל דבר ועניין והיא תתאפשר רק לאחר שהלקוח יאשר במקום המתאים באתר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את תנאי התקנון.

3 מיסים: כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ, ככל שחל על פי דין באותה עת מדינת ישראל.

4 תמחור ומבצעים:
4.1 הנהלת האתר תהא רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה להציע מוצרים הנמכרים באתר או מוצרים אחרים במחירים מוזלים ו/או בהנחות ו/או במבצעים שונים ו/או לתת הטבות שונות.
4.2 מבצעים כאמור יעשו לפרקי זמן, במועדים ובתנאים שהנהלת האתר תחליט על פי שיקול דעתה ולא יהיה בכך כדי להוות טענה של לקוח שרכש מוצר דומה במחיר גבוה יותר שלא במהלך מבצע.
4.3 מבצעים כאמור יוחלו ויעשו עד גמר מלאי מסוים שהוקצה לצורך המבצע ו/או עד מועד שתחליט הנהלת האתר ו/או אף לפרק זמן שאינו מוגבל, והנהלת האתרתהא רשאית להפסיקם בכל עת וללא הצורך במתן הודעה מראש.
4.4 ברור וידוע ללקוח, כי מבצעים כאמור אינם תואמים מבצעים שיעשו במכירות ובירידים שלא במסגרת אתר האינטרנט.
4.5 לא תתאפשר החזרה או ביטול של מוצר ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצעים מיוחדים שייערכו באתר מעת לעת. רכישה של מוצר במסגרת מבצע הינה סופית ולא ניתנת לביטול או החלפה, למעט מקום בו קיים פגם במוצר.
4.6 ביטול של עסקה מחמת פגם במוצר תחייב את הלקוח להשיב כל הטבה שקיבל במסגרת הרכישה.


5 קנין רוחני:
5.1 כל התוכן הנמצא באתר ו/או המקושר אליו, לרבות: תמונות מוצרים, גרפיקת הרכבה, טקסט/תוכן, לוגו, תוכן המוצרים, קבצי מידע ותוכנה הינם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר ו/או הספקים שלה והוא מהווה קניין רוחני שלהם המוגן ע”פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.
5.2 חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום וכיו”ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראש ובכתב של הנהלת האתר או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכנים אחרים.
5.3 חשוב להבין, כי התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכן שוני בין תיאור ומראה המוצר, כפי שהוא נראה באתר, לבין מראהו במציאות, זאת בין היתר בשל המגבלה להעביר מצג מדויק באמצעות תמונה המופיעה על גבי מחשב. המידע המסחרי, תיאור המוצר והמפרט שלו, מובא באתר באופן שנמסר לנו על ידי היצרן.
5.4 רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

6 פרטיות ואבטחת מידע:
6.1 אבטחת המידע באתר עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע ברשת. הנהלת האתר עושה כל הניתן להגן על פרטי כרטיס האשראי של לקוחותיה והמידע הרגיש שלהם. האתר עובד בתקן PCI-DSS בו לצורך ביצוע תשלום הגולש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינו נשמר כלל בשרתי האתר. מספר כרטיס האשראי והפרטים הנוספים שמזין הלקוח בעת הקנייה במערכת נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסנים באתר בשום צורה שהיא. בצורה זו נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי של לקוחותינו.
6.2 הנהלת האתר מכבדת את פרטיות לקוחותיה. הנהלת האתר לא תספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבון הלקוח לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש.
6.3 הנהלת האתר מצהירה כי למטרת אבטחת פעולות הלקוח באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP (המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.
6.4 שימוש בעוגיות: הנהלת האתר מצהירה בזאת כי בזמן הביקור באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט “עוגיות”, המשפרים את חווית גלישה הלקוח. קבצים אלה מספקים לחברה מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע ללקוח מוצרים בהתאם לאופן שימושו. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.
6.5 בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמוסר הלקוח (מספר כרטיס אשראי, מספר חשבון בנק וכיו”ב), השימוש בו יעשה כמובן אך ורק לשם ביצוע תשלום והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום (כגון: חברת אשראי, בנק). יובהר, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים ישירות לאתר של חברת הסליקה והוא כלל אינו מצוי ו/או נשמר במאגרי המידע של הנהלת האתר, כך שאין לחברה יכולת לעשות בו כל שימוש. חברת הסליקה היא חברת אישורית זהב – מבית קארדקום העומדת בתקן אבטחה (PCI) מחמיר ביותר.
6.6 לגבי מידע המתקבל בחברה במסגרת ביצוע רכישת מוצר, נעשה גם כן שימוש למטרת ביצוע אותה פעולה בלבד ולצרכיה. המידע לא מועבר לגורם שלישי, למעט לשם השלמת הרכישה (למשל במקרה של משלוח תימסר הכתובת לחברת השליחויות או לדואר ישראל).
6.7 כתובת הדואר האלקטרוני שתימסר על ידי הלקוח תשמר אצלנו ולא יעשה בה שום שימוש למעט לשם השלמת פעולת הרכישה אשר לשמה הוא נמסר והיא לא תועבר לכל גורם אחר, כגון, חברות קידום מכירות וכיו”ב.
6.8 ככל שיהא הלקוח מעוניין, הנהלת האתר תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלו לשם עדכונו לגבי מבצעים הנעשים באתר, מוצרים חדשים או אירועים. הדבר יעשה אך ורק אם יאשר זאת הלקוח במקום המיועד לכך באתר. (כחלק מהזמנה או בצורה יזומה)
6.9 לגבי מידע לא מזהה שאינו יכול להיות מיוחס לאדם ספציפי (כגון: מספר כניסות, חתך גילאים וכיו”ב), הנהלת האתר עושה שימוש אך ורק כדי לשפר את האתר לקהל הרחב וכדי לעדכן התנהלות מסחרית לגבי מפרסמים באתר. בכל מקרה לא יועבר מידע היכול לזהות משתמש ספציפי.
6.10 במקרים שאינם בשליטת הנהלת האתר ואו הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג’, לא תישא

באחריות לנזק שיגרם ללקוח או למי מטעמו, ככל שיעשה בו שימוש על ידי צד ג’ ללא הרשאה.
6.11 הנהלת האתר תוכל לעשות שימוש במידע שברשותה אם התקבל בידה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או המידע אודותיו לצד שלישי או שמסירת המידע תעשה על-פי דין אחר.
6.12 כן תוכל הנהלת האתר לעשות שימוש במידע, במסגרת הליך משפטי אם יהא בינה ובין הלקוח או במסגרת מחלוקת שתהא בינה ובין הלקוח.
6.13 לבירור וקבלת הסבר בעניין אבטחת המידע והגנת הפרטיות באתר, הלקוח מוזמן לפנות לשירות לקוחות הנהלת האתר.


8 מידע פרסומי:
8.1 אם אין ברצון הלקוח לקבל מהנהלת האתר מידע שיווקי, דברי פרסום, מבצעים ומידע אודות פעילויות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, שיחה מוקלטת, מסרונים, דואר רגיל, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכיו”ב אמצעים מקובלים אחרים על פי פרטי התקשורת שנמסרו על ידי הלקוח בעת רכישת מוצר, ידרש הלקוח לסמן זאת במקום המיועד לכך באתר ובמסגרת הליך הקניה.
8.2 בכל מקרה, יוכל הלקוח לפנות בכל עת לחברה ולדרוש את הפסקת קבלת המידע כאמור, וזאת בדרך של מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה מועבר המידע, הכל לפי בחירת הלקוח.

9 ביטול עסקה והחזרת מוצר:
על פי דין, כל הרוכש מוצר בעסקה מרחוק, כגון: דרך אתר אינטרנט, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). אנו ממליצים לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן טרם ביצוע הרכישה. להלן נביא בתמצית את כללי הביטול, המפורטים באופן מלא בחוק הגנת הצרכן והם אלו המחייבים.

זכות לביטול ודרכי ביטול:
9.1 בעסקת מכר מרחוק של מוצר רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם; ביטול עסקה יעשה באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות, ווידוא קבלתו באמצעות תכתובת מייל.
9.2 החזרה של מוצר הנמכר באתר שנמסר כבר ללקוח תתאפשר אך ורק במידה שלא נעשה בהם שימוש והם נשארו באריזתם המקורית כפי שנמסר ללקוח.
לא תתאפשר החזרת מוצרים אשר אריזתם החיצונית נפתחה, ו/או שעברו שימוש כזה או אחר. בכל מקרה אחר שיקול הדעת אם להחזיר את המוצר או ערכו או חלק ממנו יהיה נתון לחברה או מי מטעמה.

10 תוצאות ביטול עקב פגם או אי התאמה:
10.1 במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או בשל אי התאמה בין המוצר לבין פרטי המוצר כפי שנמסרו ללקוח בנוגע למוצר בעת הרכישה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע בעת הרכישה או בשל הפרה אחרת של תנאי החוזה בין הנהלת האתר ללקוח, הנהלת האתר תשיב ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ונבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו.
הנהלת האתר תמסור ללקוח העתק מביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
אם כבר קיבל הלקוח את המוצר, יש להחזירו לכתובת שתתואם לפני שליחת המוצר עם נציג מטעם האתר. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כפי שקיבל אותה הלקוח במעמד האיסוף/משלוח.
10.2 כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בזכותה, והלקוח ישיב הטבה זו מיד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.
10.3 בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, לא תעמוד ללקוח שום זכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכות הלקוח מתמצה בהשבת הכספים ששלים עד אותה עת וביטול חיובים עתידיים.

11 תוצאות הביטול שלא בשל פגם או אי התאמה:
11.1 במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או שלא עקב אי התאמה, כאמור לעיל, הנהלת האתר תשיב ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ותבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו. במקרה כזה לא תגבה הנהלת האתר מהלקוח תשלום אך תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 50 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובנוסף 0.98% מסכום העסקה הכוללת בעסקאות אשראי.
11.2 אם כבר קיבל הלקוח את המוצר, עליו להחזירו בכוחות עצמו ועל חשבונו. אם יבקש הלקוח שהמוצר ייאסף מביתו, יאלץ לשאת בעלות בגין דמי השילוח/איסוף.
11.3 החזרת המוצר תעשה אך ורק אם לא נפתחה האריזה ולא נעשה בו שימוש. במידה והאריזה נפתחה לא ניתן לבטל את העסקה ו/או להחזיר את המוצר. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ככל שקיבל אותה הלקוח במעמד האיסוף.
11.4 כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בזכותה והלקוח ישיב הטבה זו מיד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.

12 נזקים שנגרמו למוצר:
על פי הוראות החוק להגנת הצרכן, אין בהוראות שתמציתם פורטה לעיל, כדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לתבוע מהלקוח נזקים בשל ירידת ערך המוצר כתוצאה מהרעה במצבו ו/או לאריזתו שנגרמה לאחר שהמוצר נמסר ללקוח, וזאת גם לגבי ביטול עסקה בשל פגם ו/או קלקול ו/או אי התאמה במוצר לאורה ביטול הלקוח את ההסכם.


13 אחריות למוצרים:
13.1 האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינה בהתאם לשימוש סביר במוצר ולטווח של חודש אחד מהקניה. מעבר לטווח האמור ההחלטה תהיה בבלעדיות הנהלת האתר ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
13.2 השימוש במוצרים מיועד אך ורק לילדים מעל גיל 3 ובהשגחת מבוגר, אין להשאיר את המוצרים ו/או את חלקי המוצר לצד או בידי ילדים ללא השגחת מבוגר!
13.3 השלמת הרכישה מהווה הצהרה הלקוח כי קרא את תנאי האחריות בגין המוצר וקיבל אותם עליו. תנאי האחריות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם בין הנהלת האתר ללקוח.
13.4 הנהלת האתר לא תהא אחראי לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר שנעשה בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיות ההרכבה/שימוש שיינתנו על ידי הספק/יצרן בתוך האריזה.

14 מדיניות משלוחים:
14.1 איסוף עצמי (ללא עלות) – תוך 2 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, בתיאום עם הלקוח ורק במקרים של הזמנה גדולה.
14.2 דואר ישראל (בתשלום) – כ-20 ימי עסקים, תלוי בחברת דואר ישראל.
14.3 שליח עד הבית (בתשלום) – עד 10 ימי עסקים. החבילה תגיע לכל מקום, בהתאם למדיניות השליחויות של חברת ההפצה.

15 כללי:
15.1 השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו ליכולות, דרישות וצרכיו של הלקוח.
15.2 כל עיכוב או מניעה לבצע התחייבות כלשהי כפי שהתחייבה בהסכם זה, הנובע מאירוע שאינו בשליטת הנהלת האתר, מכח עליון או מפגעי טבע ו/או ממלחמה וכיו”ב, לא יהווה הפרה של הסכם זה.
15.3 תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בין הנהלת האתר ללקוח בכל הקשור לביצוע פעולות ורכישה באתר זה.
15.4 הדין החל על השימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז ראשון לציון בישראל.